artykuł nr 1

Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Miedźnie

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010.

Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w celu:

  • umieszczenia w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką  drogową lub potrzebami ruchu,
  • wykonania robót budowlano-montażowych rozkopy i lokalizacja sieci,
  • umieszczenia reklamy,
  • usunięcie awarii sieci w pasie drogowym.

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek (o wydanie opinii) na zajęcie odcinka pasa drogowego, który jest wszczęciem postępowania administracyjnego, w wyniku którego Organ wydaje przed udzieleniem zezwolenia opinię w sprawie, w której określa warunki  zajęcia pasa. Występujący po otrzymaniu opinii, jest obowiązany przed planowanym zajęciem pasa przedstawić Organowi wymagane dokumenty załączając je do wniosku (o wydanie zezwolenia).

Organ po otrzymaniu dokumentów zajmuje stanowisko wydając stosowną decyzję administracyjną.

Wymagane dokumenty :

  1. Wniosek  –  wzór w załączniku;
  2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją przedmiotowego zajęcia z podaniem wymiarów zajęcia oraz terminów;
  3. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu zajętego pasa drogowego po uzyskaniu akceptacji w/w  projektu przez Urząd Gminy w Miedźnie i PZD w Kłobucku;
  4. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego zamiaru przystąpienia do robót;
  5. Uzgodniony projekt techniczny również z tutejszym Urzędem/ w przypadku przyłącza itp.

Dokumenty do wglądu: projekt techniczny.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Wzór wniosku 202 KB