artykuł nr 1

Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych

Lokalizacja urządzeń w pasach drogowych dla potrzeb projektowych i indywidualnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Miedźnie

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010.

Wniosek składa się w celu:

 

  •  wydania opinii o lokalizacji urządzeń w pasach drogowych dla celów projektowanej inwestycji na fazie wykonywania projektu technicznego;
  • wydania opinii o lokalizacji urządzeń w pasach drogowych dla potrzeb Wnioskodawców indywidualnych w pasach dróg gminnych w formie postanowienia i dla dróg wewnętrznych w formie pisma opiniującego.

W celu otrzymania opinii o lokalizacji urządzeń obcych w stosunku do pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej należy złożyć pismo z podaniem opisu projektowanych robót, ich lokalizacji, miejscowości projektowanych robót, numery działek, parametry techniczne inwestycji  lub projektowanego zadania .

Wymagane dokumenty :

  1.  Pismo lub podanie o wydanie opinii w sprawie lokalizacji urządzenia obcego w pasie drogowym z opisem technicznym projektowanych robót .
  2. Projekt techniczny przedmiotowego zadania lub mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją projektowanych urządzeń w stosunku do pasa drogowego
  3. Mapę ewidencyjną gruntów dla Wnioskodawców indywidualnych i wykaz  z rejestru gruntów dla Wnioskodawców składających projekt techniczny
  4.  Wszelkie wcześniejsze opinie i uzgodnienia z innymi Organami, a dotyczącymi przedmiotowej sprawy.

Dokumenty do wglądu: Projekt techniczny.