artykuł nr 1

Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy

Zezwolenie na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Miedźno

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno

Referat Gospodarki Komunalnej, parter - pokój nr 15, tel.: 34 3178010.

 

Wymagane dokumenty :

Wniosek, który powinien określać rodzaj wykonywanego przewozu regularnego osób, dokładny przebieg trasy  na terenie gminy, tj. początek i koniec przewozu, okres wykonywanej działalności, pojazdy w dyspozycji wnioskodawcy z podaniem liczby pojazdów poszczególnych rodzajów.

Do wniosku należy załączyć:

 1. kserokopię licencji;
 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów  i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległość między przystankami, kursy, liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy oraz ilość wypisów z zezwolenia;
 3. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami do wsiadania i wysiadania;
 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 5. zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 6.  cennik;
 7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zmierza wykonywać przewozy.

Po złożeniu wniosku następuje wszczęcie postępowania administracyjnego poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie wnioskowanego regularnego przewozu osób. Organ wydający zezwolenie może zlecić wykonanie analizy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Organizacji Przewozów Samochodowych w Katowicach.  Na podstawie opracowanej analizy wydający zezwolenie zasięga opinii od organizacji konsumentów.

Opłaty :

 • za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej pobiera się opłatę od wnioskodawcy zgodnie z art. 22a ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 149, poz.1452),
 • za wydanie przedmiotowego zezwolenia i wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w zależności od okresu ważności zezwolenia i tak: do 1 roku - 100 zł, do 2 lat - 150zł,  do 3 lat - 200 zł, do 4 lat -  250 zł, do 5 lat - 300zł,
 • za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia
 • Opłaty dotyczące punktu 3 i 4 pobiera się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.