artykuł nr 1

Karta informacyjna

Karta informacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2081 t.j. z późń. zm.)

Załączniki:
Karta informacyjna 150 KB
artykuł nr 2

Wniosek