artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 18 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 17/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia, bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl.

Uwagi, które wpłyną po dniu 28 lutym 2020 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji50 KB