artykuł nr 1

Uchwała Nr 130/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2020 r. poz. 3208