artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze

Informacja o wynikach naboru

WÓJT GMINY MIEDŹNO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I. Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe: ekonomia, prawo, zarządzanie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 6. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. gotowość do podjęcia pracy od 1 kwietnia 2020 r.;
 2. znajomość przepisów ustaw i rozporządzeń:
 3. samorządzie gminnym,
 4. pracownikach samorządowych,
 5. dostępie do informacji publicznej,
 6. ochronie danych osobowych,
 7. kodeks postępowania administracyjnego,
 8. instrukcja kancelaryjna,
 9. prawo zamówień publicznych,
 10. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 11. zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 12. znajomość przepisów prawa dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z UE;
 13. umiejętność przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej;
 14. umiejętność obsługi komputera, w szczególności programów MS Office;
 15. odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. przygotowywanie i opracowywanie wniosków i projektów na inwestycje finansowane z funduszy zewnętrznych oraz ich koordynowanie;
 2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od dnia złożenia wniosku  o rozliczenia zadania;
 3. pozyskiwanie informacji o konkursach i funduszach pomocowych na inwestycje z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
 4. monitorowanie terminów związanych z procedurą przygotowania oraz składania wniosków o środki finansowe;
 5. opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
 6. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy w celu maksymalnego wykorzystania przez gminę pozabudżetowych środków finansowych;
 7. udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych;
 8. przeprowadzanie konkursów i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 10. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. pełny etat;
 2. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – 2600 zł brutto + dodatek stażowy (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego), po okresie próbnym możliwość podniesienia wynagrodzenia zasadniczego;
 3. po okresie próbnym (3 miesiące), możliwość przedłużenia zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa pracy;
 4. praca w budynku Urzędu Gminy Miedźno z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, biuro położone na II piętrze budynku (bez windy).

V. Informacja o wielkości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 5. Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźno w zakładce: "Nabór pracowników na wolne stanowiska");
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

VII. Informacja o miejscu, terminie i sposobie składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: ug@miedzno.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie SEKAP (www.sekap.pl) lub ePUAP (www.epuap.gov.pl), pocztą lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Miedźno: 42-120 Miedźno, ul. Ułańska 25, z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko samodzielnego referenta ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów”, wraz z podaniem danych adresowych kandydata, w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.;

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Miedźno).

VIII. Informacja o wynikach naboru i sposobie ich publikacji:

Osoby, które złożą ofertę na ww. stanowisko pracy powiadomione zostaną o zakwalifikowaniu bądź nie do procedury konkursowej. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie oraz o szczegółach procedury konkursowej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźno, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Miedźno.

Miedźno, dnia 07.02.2020 r.