artykuł nr 1

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedźno