artykuł nr 1

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ostrowy nad Okszą, gm. Miedźno

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 277 KB
Informacja z otwarcia ofert263 KB
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 147 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia35 KB
Dodatek nr 16 - Przedmiar robót branża drogowa - dot. części nr 2 zamówienia (ul. Ogrodowa)151 KB
Dodatek nr 15- Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót branża drogowa - dot. części nr 2 zamówienia (ul. Ogrodowa)MB
Dodatek nr 14- Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, BIOZ- dot. części nr 2 zamówienia (ul. Ogrodowa)MB
Dodatek nr 13 - Przedmiar robót branża drogowa - dot. części nr 1 zamówienia (ul. Łąkowa)153 KB
Dodatek nr 12- Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót branża drogowa - dot. części nr 1 zamówienia (ul. Łąkowa)MB
Dodatek nr 11- Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, warunkami, decyzjami, BIOZ- dot. części nr 1 zamówienia (ul. Łąkowa)MB
Dodatek nr 10b- wzór /projekt umowy dot. części nr 2 zamówienia581 KB
Dodatek nr 10a - wzór /projekt umowy dot. części nr 1 zamówieni581 KB
Dodatek nr 9 - identyfikator postępowania na miniPortalu145 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby102 KB
Dodatek nr 7 - druk oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy42 KB
Dodatek nr 6 - druk wykazu robót45 KB
Dodatek nr 5b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu ,o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby43 KB
Dodatek nr 5a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy45 KB
Dodatek nr 4 - druk oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia42 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby43 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Wykonawcy43 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby44 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy44 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego124 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia766 KB
Ogłoszenie o zamówieniu164 KB
Dostępne kategorie:
Plan zamówień publicznych