artykuł nr 1

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty237 KB
Informacja z otwarcia ofert211 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia145 KB
Dodatek nr 11- wzór/projekt umowy186 KB
Dodatek nr 10 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia145 KB
Dodatek nr 9 - Identyfikator postępowania na miniPortalu46 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby74 KB
Dodatek nr 7 - druk wykaz sprzętu19 KB
Dodatek nr 6 - druk wykaz usług38 KB
Dodatek nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp - grupa kapitałowa)91 KB
Dodatek nr 4b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby47 KB
Dodatek nr 4a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy47 KB
Dodatek nr 3 - druk oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia37 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby43 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia Wykonawcy44 KB
Dodatek nr 2 - druk oświadczenia wstępnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)81 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego132 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia326 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS250-729384-pl166 KB
Dostępne kategorie:
Plan zamówień publicznych