artykuł nr 1

Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania65 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania203 KB
Informacja z otwarcia ofert266 KB
Modyfikacja treści SWZ 269 KB
Wyjaśnienia treści SWZ 235 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia49 KB
Ogłoszenie o zamówieniu142 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia200 KB
Dodatki nr 15-19 do SWZ Przedmiary852 KB
Dodatek nr 10-14 do SWZ PFU, Suplement19 MB
Dodatek nr 9 - wzór /projekt umowy879 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby102 KB
Dodatek nr 7 - druk oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadrykierowniczej wykonawcy42 KB
Dodatek nr 6 - druk wykaz u robót45 KB
Dodatek nr 5b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby43 KB
Dodatek nr 5a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy dot. Wykonawcy45 KB
Dodatek nr 4 - druk oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególniwykonawcy dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia42 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dot. Podmiotuudostępniającego swoje zasoby43 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dot. Wykonawcy43 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania dot. Podmiotuudostępniającego swoje zasoby44 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania dot. Wykonawcy44 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego119 KB
Specyfikacja Warunków ZamówieniaMB
Dostępne kategorie:
Plan zamówień publicznych