artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania55 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 194 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia182 KB
Dodatek nr 9 - zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej66 KB
Dodatek nr 8 - opis przedmiotu zamówienia85 KB
Dodatek nr 7 - wzór /projekt umowy300 KB
Dodatek nr 6 -druk oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia46 KB
Dodatek nr 5 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby102 KB
Dodatek nr 4b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby33 KB
Dodatek nr 4a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy35 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby43 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Wykonawcy43 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby44 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy48 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego116 KB
Specyfikacja Warunków ZamówieniaMB
Ogłoszenie o zamówieniu113 KB
Dostępne kategorie:
Plan zamówień publicznych