artykuł nr 1

Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6

Załączniki:
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia198 KB
Dodatki nr 14-17 do SWZ Przedmiary759 KB
Dodatek nr 10-13 do SWZ PFU19 MB
Dodatek nr 9 - wzór /projekt umowy939 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby102 KB
Dodatek nr 7 - druk oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy42 KB
Dodatek nr 6 - druk wykaz u robót45 KB
Dodatek nr 5b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby43 KB
Dodatek nr 5a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dot. Wykonawcy43 KB
Dodatek nr 4 - druk oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni wykonawcy dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia42 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby43 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dot. Wykonawcy43 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby44 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania dot. Wykonawcy44 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego119 KB
Specyfikacja Warunków ZamówieniaMB
Ogłoszenie o zamówieniu140 KB
Dostępne kategorie:
Plan zamówień publicznych