Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny

I. Wymagania obowiązkowe: 1) posiadanie obywatelstwa polskiego, 2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3) wykształcenie: wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programo...

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-06-30 09:04

2. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mied...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie Organ prowadzący szkołę: Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedźnie ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno I. Wymagania wobec kandydatów: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna...

Utworzony: 2022-06-29 | Zmodyfikowany: 2022-06-29 14:47

3. 2022

Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

Utworzony: 2022-06-29 | Zmodyfikowany: 2022-06-29 14:46

4. 2022

Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Utworzony: 2022-06-29 | Zmodyfikowany: 2022-06-29 14:46

5. 2022

Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźno na lata 2022-2034

Utworzony: 2022-06-29 | Zmodyfikowany: 2022-06-29 13:14

6. Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby fizyczne

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opod...

Opis sprawy: Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – osoby fizyczne Wymagane dokumenty: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wg wzoru ustalonego przez Radę Gminy Miedźno składana w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mające wpływ na wysokość opodatkowania Akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument potwierdzający prawo w...

Utworzony: 2006-05-11 | Zmodyfikowany: 2022-06-28 11:33

7. Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku - osoby prawne

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz zmiany w opod...

Opis sprawy: Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – osoby prawne Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek od nieruchomości Deklaracja na podatek rolny Deklaracja na podatek leśny Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właś...

Utworzony: 2006-05-11 | Zmodyfikowany: 2022-06-28 11:32

8. 2022

Uchwała Nr 252/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedźno na lata 2022 – 2026. Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 22 czerwca 2022 r. poz. 4133

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 15:13

9. 2022

Uchwała Nr 250/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r.

sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 22 czerwca 2022 r. poz. 4131

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 15:11

10. 2022

Uchwała Nr 251/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miedźno na rok szkolny 2022/2023 Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 22 czerwca 2022 r. poz. 4132

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 15:11

11. Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomien...

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 13:39

12. 2022

Kwiecień 2022 r.

Utworzony: 2022-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-06-24 13:01

13. 2022

Marzec 2022 r.

Utworzony: 2022-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-06-24 12:54

14. 2022

Luty 2022 r.

Utworzony: 2022-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-06-24 12:53

15. 2022

Sprawozdania z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku

Utworzony: 2022-06-22 | Zmodyfikowany: 2022-06-22 13:04

16. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta (Ekodora...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Śląskie. Przywracamy Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno. II. Określenie stanowiska urzędniczego, na który odbywa się nabór: 1) nazwa stanowiska: samodzielny referent (Ekodoradca w programie Śląskie. Przywracamy Błękit) 2) wymiar czasu pracy: ½ etatu. III. Wymagania niezbędne: 1) ...

Utworzony: 2022-06-07 | Zmodyfikowany: 2022-06-22 09:57

17. Nabór pracowników na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta (Ekodora...

Wójt Gminy Miedźno ogłasza III nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielnego referenta (Ekodoradcy w programie "Śląskie. Przywracamy Błękit") w Urzędzie Gminy Miedźno I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno. II. Określenie stanowiska urzędniczego, na który odbywa się nabór: 1) nazwa stanowiska: samodzielny referent (Ekodoradca w programie Śląskie. Przywracamy Błękit) 2) wymiar czasu pracy: ½ etatu (po okresie próbnym możliw...

Utworzony: 2022-06-22 | Zmodyfikowany: 2022-06-22 09:54

18. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przest...

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia, o przeznaczeniu działki/ek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 42-120 Miedźno biuro podawcze - pok. nr 11

Utworzony: 2006-05-19 | Zmodyfikowany: 2022-06-22 08:27

19. 2022

Uchwała Nr 258/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miedźno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 13:41

20. 2022

Uchwała Nr 257/XXXIV/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 13:40