artykuł nr 1

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 18.12.2014 - 29.12.2014 konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 - 2019".

artykuł nr 2

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Miedźno z...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 18.12.2014 r. do 29.12.2014 r. publiczne konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miedźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 – 2019.

artykuł nr 3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 17.07.2014 r. do 28.07.2014 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

artykuł nr 4

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadził w dniach 15.07.2014 r. do 25.07.2014 r. konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno.

artykuł nr 5

Konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 17.07.2014 r. do 28.07.2014 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.