artykuł nr 1

Zapytanie dot. wykazu wydatków poniesionych na delegacje w 2019 r.

Załączniki:
Odpowiedź 235 KB
Zapytanie radnego 58 KB
artykuł nr 2

Zapytanie dot. ograniczenia zakresu planowanych do przeprowadzenia prac remontowych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Mokrej

Załączniki:
Zapytanie radnego 37 KB
Odpowiedź 236 KB
artykuł nr 3

Zapytanie dot. zakupu ławeczek

Załączniki:
Odpowiedź 250 KB
Zapytanie radnego 77 KB
artykuł nr 4

Zapytanie dot. wyników kontroli kotłowni domowych

Załączniki:
Odpowiedź 249 KB
Zapytanie radnego 34 KB
artykuł nr 5

Zapytanie dot. termomodernizacji

Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja po zapoznaniu się z pismem które wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  w dn. 23 września 2019 r. prosi o wyjaśnienie:

 1. Jaki jest stan na dzisiaj Umowy o termomodernizację, czy Umowa o dofinansowanie termomodernizacji została zrealizowana i czy zostało przekazane dofinansowanie, czy będą przeprowadzane jakieś kontrole?
 2. Czy były informacja od Gminy do Regionalnego Programu Operacyjnego o problemach w realizacji Umowy?
 3. Czy i kiedy został złożony wniosek o płatność dofinansowania?
 4. Czy nie ma zagrożenia utraty dofinansowania?
 5. Czy dofinansowanie  w kwocie 1.000.000,00 zł nie uległo zmianie w związku ze zmianą wartości przedmiotu umowy,
 6. Czy Wójt Gminy może potwierdzić, że zrealizował Umowę zgodnie z jej warunkami i nie naruszył żadnego z jej zapisów.
 7. Jaka jest sytuacja finansowa Gminy, czy gmina posiada gwarancje finansowe?
 8. Czy i w jakim stopniu Gmina zrealizowała płatność Wykonawcy termomodernizacji oraz , czy od tego uzależnione jest dofinansowanie projektu?
 9. Czy Gmina jest w sporze sądowym z Wykonawcą, czy spór został rozwiązany w jakiś inny sposób (czy zostały podjęte próby ugody z obu stron)?
 10. Czy w ramach Umowy przekazanej wykonawcy w dn. 07.05.2019 zostały zawarte aneksy termin owe, kwotowe, jeśli tak to na jakie kwoty i terminy? Czy wykonawca otrzymał załącznik do umowy?
 11. Czy można otrzymać kopie faktury przekazania złomu pozostałego przy termomodernizacji obiektu.
Załączniki:
Odpowiedź 257 KB
Treść zapytania 66 KB