artykuł nr 1

informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2014 r. poz. 782 z późn.zm.) informujemy, że informacje publiczne nieudostępnione przez Urząd Gminy Miedźno w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać:
- na wniosek (art. 10, ust. 1),
- bez pisemnego wniosku w formie ustnej lub pisemnej (art. 10, ust. 2), gdy udostępnienie może nastąpić niezwłocznie,
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy (art. 11, pkt 1).