artykuł nr 1

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań:

I. Ochrona zdrowia w zakresie wspomagania działalności służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie i promocję sportu oraz działalność w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w obrębie sołectw MIEDŹNO, OSTROWY.

II. Ochrona i promocja zdrowia poprzez przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom udzielana dzieciom i młodzieży w środowisku gminnym.

artykuł nr 2

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań:Promocja sportu oraz działalności w zakresie kultury fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w Sołectwach MIEDŹNO, OSTROWY.