artykuł nr 1

Wzór wniosku o nieodpłatne oddanie w trwały zarząd nieruchomości

Załączniki:
treść wniosku *.DOC 20 KB
artykuł nr 2

nieruchomości

Nadanie  numeru porządkowego dla nieruchomości.

Jakie dokumenty

-         potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania budynku mieszkalnego,

-         mapa zasadnicza z naniesiona inwentaryzacją powykonawczą budynku

-         /w/w dokumenty uzyskane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

w Kłobucku/.

Podstawa prawna.

art.9 ust.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r.

w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości. Dz. U Nr 243 poz.2432.

miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji, pokój nr 9

w poniedziałek   w godz.od 730  do 1530.

wtorek od 730 do 1600

środę  i czwartek od 730 do 1530

piątek od 730 do 1500.

Termin załatwienia

w dniu zgłoszenia.

 

Podział nieruchomości

Jakie dokumenty

wniosek o zatwierdzenie podziału :załączniki

-         stwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości

-         wypis i wyrys z katastru nieruchomości

-         decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

-          wstępny projekt podziału i postanowienie zatwierdzające

-         protokół z przyjęcia granic

-         wykaz zmian gruntowych

-         mapa z projektem podziału

Podstawa prawna

Dział III rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami

Dz.U.04.261.2603; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r.w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz.U.04.268.2663.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie

Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Rozgraniczenie nieruchomości

Jakie dokumenty

wniosek o rozgraniczenie nieruchomości wraz z załącznikami ;

wypisy z ewidencji gruntów działek przylegających do wnioskowanej nieruchomości,

szkic mapy zaznaczeniem przedmiotu rozgraniczenia,

oświadczenie geodety o przyjęciu czynności.

Podstawa prawna

rozdział nr 6ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 05.240.2027, oraz  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz.U.45.453..

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji, przekazania sprawy do sądu., art.33ust.3. cytowanej ustawy.

Opłaty skarbowe – brak opłat.

Termin załatwienia

-         30 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzji.

 

Nadzór na wspólnotami gruntowymi.

zbycie lub zamiana.

jakie dokumenty

wniosek Zarządu Wspólnoty  wraz z  opisem i mapą  na wnioskowaną nieruchomość.

Podstawa prawna

rozdział 3ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Dz. U.28.169..

Termin załatwienia

14 do 30 dni od złożenia wniosku.

bez opłat  skarbowych.

 

 Obrót zasobem gminnym

-         sprzedaż, dzierżawa użytkowanie wieczyste, zarząd.

Jakie dokumenty

wniosek strony  dotyczący jednej z podanych form

Podstawa prawna

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Dz.U.04.261.2603.

oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.