artykuł nr 1

Wydawanie zaświadczeń o pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy

NAZWA USŁUGI        Wydawanie zaświadczeń o iwidualnych             gospodarstwach rolnych do   pracowniczego stażu pracy 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

                                  Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25 

                                      Referat Finansowy , pokój nr 14 (I piętro)

                                       tel. (034) 3178010 wew. 18

WYMAGANE DOKUMENTY

- oświadczenie wnioskodawcy z potwierdzeniem faktu posiadania gospodarstwa   rolnego przez rodziców lub teściów w Ewidencji Gruntów w Starostwie Powiatowym  w Kłobucku

- 2 egz. zeznań świadków z potwierdzeniem własnoręczności podpisów  świadków  przez  Oddział ZUS lub biuro notarialne

- dokument przejęcia części lub całości gospodarstwa rolnego od rodziców lub teściów

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

- Zaświadczenie

- Postanowienie o odmowie wydania                   zaświadczenia   

    

OPŁATY

Brak

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Do 7 dni

UWAGI

- Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy lub na żądanie organu uprawnionego do jego otrzymania

TRYB ODWOŁAWCZY I OPŁATY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia (opłata skarbowa na odwołanie - 5 zł) 

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (J.t.- Dz. U. z 2005r., Nr 8,  poz.60)

- Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (J.t.- Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz.2532 )

- Ustawa d dnia 20 lipca 1990r o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym   gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990r Nr 54, poz. 310)