artykuł nr 1

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

1.  Opis sprawy:

Sprawa dotyczy udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym właścicielom gospodarstw rolnych, posiadaczom samoistnym, użytkownikom wieczystym, posiadaczom gruntów stanowiących własność  Skarbu Państwa lub jednostki  samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.
2.  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek
  2. zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków,
  3. kopia pozwolenia budowlanego bądź zgłoszenia o rozpoczęciu robót  budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego, jeżeli takie jest wymagane dla danej inwestycji, 
  4. kopia zgłoszenia oddania do użytkowania inwestycji, jeżeli takie jest wymagane przepisami prawa budowlanego.
  5. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.

3.  Miejsce składania pism i pracownik odpowiedzialny:

Urząd Gminy Miedźno, p. nr 18,  inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

4.  Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym  nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
5.  Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. Podstawa prawna:

1) art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku  rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.)

2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
7.  Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźno, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
8.  Inne informacje:

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

 

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.

W przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy ustalaniu zobowiązania podatkowego w zakresie podatku rolnego za dany rok podatkowy w pierwszej kolejności stosuje się ulgi określone w art. 13b, następnie w art. 12 i w art. 13. Podstawę obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi należny podatek po zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego.

Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.

 

Ulga inwestycyjna stanowi:

1) pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) lub

2) pomoc w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europejskiej.