artykuł nr 1

Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej

W sprawach dotyczących Obronności, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy kontaktować się z:

 • Leszkiem Idaszem - Pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa,
 • Robertem Soboniakiem - samodzielnym referentem.

Urząd Gminy Miedźno - pokój nr 22

ul. Ułańska 25

42-120 Miedźno 

tel.: 34 3106972

email: oc@miedzno.pl

Strona informacyjna Obrony cywilnej kraju

Do sprawy z zakresu Obronności, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należą m.in.: 

 1. opracowanie i aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”; 
 2. opracowanie dokumentacji Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru; 
 3. planowanie i realizacja szkolenia obronnego w gminie; 
 4. współpraca z WKU w zakresie prowadzenia ewidencji poborowych i kwalifikacji do Sił Zbrojnych, planowanie i rozwijanie Akcji Kurierskiej w czasie mobilizacji oraz nakładanie świadczeń na rzecz obrony; 
 5. opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Gminy; 
 6. tworzenie formacji obrony cywilnej jej szkolenie, wyposażenie i przygotowanie do działań; 
 7. utrzymywanie w gotowości do działania systemu wykrywania i alarmowania; 
 8. prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej; 
 9. propagowanie wiedzy wśród mieszkańców gminy i w szkołach z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony; 
 10. opracowanie i aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego; 
 11. prowadzenie dokumentacji, szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
 12. bieżące monitorowanie zagrożeń i koordynowanie akcji ratowniczych na terenie gminy; 
 13. planowanie ewakuacji ludności w przypadku powstania nadzwyczajnych zagrożeń na terenie gminy, koordynowanie jej przebiegu; 
 14. ochrona dóbr kultury i zabytków na terenie Gminy w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; 
 15. realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.