artykuł nr 1

Konsultacje projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 16 października 2019 r. do 28 października 2019 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Miedźno w sprawie uchwalenia statutów sołectw. Projekty te stanowią załączniki do zarządzenia nr 91/2019 z dnia 11 października 2019 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 28 października 2019 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.