artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 30 stycznia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 7/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl. Uwagi, które wpłyną po dniu 30 stycznia 2020 r. nie będą rozpatrywane. Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z konsultacji180 KB