artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2023 roku.

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 6 marca 2023 r. do 16 marca 2023 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno w 2023 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 17/2023 z dnia 1 marca 2023 r.;

 

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl.

 

Uwagi, które wpłyną po dniu 16 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010 r.