artykuł nr 1

Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na
której znajdują się domki letniskowe lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 14.01.2020