artykuł nr 1

Uchwała Nr 128/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 17 kwietnia 2020 r. poz. 3206