artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 2010 r.

Uchwała Nr 348/L/2010
Rady Gminy Miedźno
z dnia 29 października 2010r.
 
 
 
w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
 
 
Na podstawie art. 7 pkt. 19, art. 18 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami)
 
 
Rada Gminy Miedźno uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
Określa się sposób przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
(-)Zdzisław Bęben
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
Do uchwały Nr 348/L/2010
Rady Gminy Miedźno
z dnia 29 października 2010 roku  
 
 
 
Sposób przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
 
§ 1
Niniejsza procedura określa sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
 
§ 2
 1. Każdy z podmiotów wskazanych w § 1 ma prawo wyrażenia opinii na zasadach określonych w uchwale oraz przesłania jej na wskazany w ogłoszeniu adres strony internetowej oraz na adres siedziby Urzędu Gminy w Miedźnie.
 2. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 
§ 3
 1. Konsultacje w sprawach wskazanych w § 1 w formie uchwały ogłasza i przeprowadza Wójt Gminy Miedźno.
 2. Konsultacje prowadzone są za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy w Miedźnie oraz w formie wyrażenia pisemnej opinii skierowanej na adres wymieniony w § 2 ust.1
 3. Wraz z ogłoszeniem zamieszcza się właściwy projekt będący przedmiotem konsultacji oraz formularz przyjmowania uwag i wniosków, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 1. Ogłoszenie o którym mowa w § 3 ust.1 powinno zawierać dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konsultacji, a w szczególności:
 
- przedmiot konsultacji,
- termin rozpoczęcia i zakończenia,
- formę zgłaszania opinii,
- adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu,
- osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,
- sposób ogłoszenia wyników.
 
 
 
 1. Informację o konsultacjach ogłasza się:
1)   na stronie internetowej Gminy,
2)   w Biuletynie Informacji Publicznej,
3)   na tablicy ogłoszeń Gminy.
 
 
§ 5
 1. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 5 dni przed ich rozpoczęciem.
 2. Termin wyrażenia opinii przez podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji nie może być krótszy niż 10 dni.
 3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 4. Konsultacje są ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.
 5. Wójt nie jest zobowiązany do rozpatrywania opinii anonimowych lub nie zawierających informacji o uczestnikach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
 6. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone zestawienie wszystkich uwag i wniosków, w celu rozpatrzenia ich przez Wójta.
 7. W terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji Wójt Gminy przygotowuje informacje z ich przebiegu i podaje ją do publicznej wiadomości: na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
Do uchwały Nr 348/L/2010
Rady Gminy Miedźno
z dnia 29 października 2010 roku 
 
 
Formularz zgłaszania uwagi wniosków do projektu:
„Program Współpracy Gminy Miedźno
Z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011”
 
Termin konsultacji od dnia ……..2010r. do dnia ……2010r.
 
 
 1. Informacja o zgłaszającym
 
Nazwa i adres podmiotu
 
 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu
 
 
E-mail
 
 
Tel.
 
 
 
 1. Zgłaszane uwagi i wnioski
 
Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga lub wniosek
 
Treść uwagi
Uzasadnienie uwagi