artykuł nr 1

Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego

- w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką  drogową lub potrzebami ruchu

-      w celu wykonania robót budowlano-montażowych rozkopy i lokalizacja sieci

-       w celu umieszczenia reklamy

-       usunięcie awarii sieci w pasie drogowym

 

Miejsce załatwienia sprawy :

1.  Urząd Gminy w Miedźnie , ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

2. parter budynku , pok. Nr 1, stanowisko d/s Zamówień publicznych,
     przetargów i dróg

3. Telefon /034/ 317-80-10 , 317-81-00 wew. 14

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek ( o wydanie opinii ) na zajęcie odcinka pasa drogowego, który jest wszczęciem postępowania administracyjnego, w wyniku którego Organ wydaje przed udzieleniem zezwolenia opinię w sprawie, w której określa warunki  zajęcia pasa. Występujący po otrzymaniu opinii, jest obowiązany przed planowanym zajęciem pasa przedstawić Organowi wymagane dokumenty załączając je do wniosku .( o wydanie zezwolenia ).

Organ po otrzymaniu dokumentów zajmuje stanowisko wydając stosowną decyzję administracyjną .

 

Wymagane dokumenty :

1.     Wniosek    wzór do pobrania w załączniku.

2.    Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją przedmiotowego zajęcia z podaniem wymiarów zajęcia oraz terminów

3.    Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu zajętego pasa drogowego po uzyskaniu akceptacji w/w  projektu przez Urząd Gminy w Miedźnie            i PZD w Kłobucku

4.     Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego zamiaru przystąpienia do robót      

5.    Uzgodniony projekt techniczny również z tutejszym Urzędem/ w przypadku przyłącza itp./

 

Dokumenty do wglądu :                 projekt techniczny

Opłaty :

1.    skarbowa – 5 zł podanie , 0,50 zł za każdy z załączników( nie dotyczy budownictwa do celów mieszkaniowych )

2.    za zajęcie pasa drogowego wg. wyliczenia zgodnie z Uchwałą                           Nr 231/XXVI/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie  wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłatę za zajęcie pasa drogowego nalicza pracownik odpowiedzialny, który przed wydaniem decyzji informuje Wnioskodawcę   o wysokości opłaty .

 

Czas i sposób załatwienia sprawy :

Do 30 dni

 

Uwagi :

Decyzja będzie wydana po przedłożeniu dowodów wniesienia opłat

 

Tryb odwoławczy :

Od wydanej decyzji przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .

 

 

Podstawa prawna :

-       art. 40 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.- tekst jednolity ( Dz. U.. z 2004 r Nr 204 , poz. 2086 )

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481 )

-        art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kpa ( Dz. U. Nr 98 poz.1071             z 2000 r. ze zmianami )

-       Uchwała Rady Miejskiej z 29 kwietnia 2004 r. Nr 185/XV/2004 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Inne uwagi :

1.     Usuwanie awarii urządzeń znajdujących się w pasie drogowym nie wymaga zezwolenia ale konieczne jest zgłoszenie i odbiór po przywróceniu pasa drogowego do stanu pierwotnego. Za zajęcie dla usunięcia awarii pobierane są opłaty jak za zajęcie pasa  drogowego. Za zajęcie pasa drogowego na realizację inwestycji gminnych oraz na usuwanie awarii i prowadzenie remontów infrastruktury będącej własnością gminy stosuje się stawki zerowe

2.    Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego do celów mieszkaniowych nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 , ust. 1 , pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z 29 listopada 2004 r ( Dz, U. Nr 253 , poz 2532 ). W sprawach nie związanych z budownictwem mieszkaniowym opłata skarbowa wynosi 5,0 zł od wniosku , a każdy z załączników do wniosku po 0,50 zł .

 

 

 

Załączniki:
wzór wniosku 42 KB