artykuł nr 1

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Załączniki:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Miedźno sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Miedźnie MB
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Miedźno sporządzony dnia 22 listopada 2010 r., przez Gminną Komisję Wyborczą w Miedźnie 364 KB
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIEDŹNIE z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miedźno zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 111 KB
Uchwała Nr 8 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 444 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Miedźno zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 702 KB
Uchwała Nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 3 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Miedźno 112 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Miedźno w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 469 KB
Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Miedźno w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 608 KB
Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Miedźno zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 177 KB
Informacja o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych 20 KB
Informacja o terminie losowania numerów list kandydatów 20 KB
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. 25 KB
Uchwała nr 4 o skreśleniu kandydata na radnego do Rady Gminy Miedźno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 571 KB
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie 28 KB
Uchwała nr 3 powołanie pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej 468 KB
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 14 października 2010 r. 116 KB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na wójta - druk 23 KB
Zgłoszenie kandydata na wójta - druk 31 KB
Oświadczenie kandydata na radnego obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - druk 22 KB
Informacja o oświadczeniu lustracyjnym - druk 21 KB
Oświadczenie lustracyjne - druk 33 KB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego - druk 24 KB
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 8 października 2010 r. 261 KB
Obwieszczenie - godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej 507 KB
Uchwała nr 2 powołanie zastępcy przewodniczącego 481 KB
Uchwała nr 1 powołanie przewodniczącego 472 KB
KOMUNIKAT godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Miedźnie 22 KB
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych - druk 42 KB
Wykaz osób popierających listę kandydatów do rady gminy - druk 40 KB
Załączniki do postanowienia Nr DCZ-720-1/10 z dnia 6 października 2010 r. Komisarza Wyborczego w Częstochowie 104 KB
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE z dnia 6 października 2010 r. 61 KB
artykuł nr 2

INFORMACJE URZĘDU GMINY W MIEDŹNIE

Załączniki:
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 21 listopada 2010 roku 22 KB
KOMUNIKAT przesunięcie terminu składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 23 KB
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 41 KB
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 44 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy w Miedźnie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych 742 KB
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców osoby niepełnosprawnej 25 KB
KOMUNIKAT dla wyborców niepełnosprawnych 21 KB
Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców 70 KB
KOMUNIKAT dotyczący dopisania do rejestru wyborców 21 KB
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 22 KB
KOMUNIKAT dotyczący udostępnienia spisu wyborców 20 KB
INFORMACJA dla pełnomocników komitetów wyborczych 22 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej 589 KB
Informacja Wójta Gminy Miedźno z dnia 28 września 2010 roku o udostępnieniu tablic ogłoszeń do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 127 KB
Załącznik do uchwały Nr 327/XLVI/2010 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału gminy Miedźno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 412 KB
Uchwała Nr 327/XLVI/2010 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie podziału gminy Miedźno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 547 KB
Załącznik do uchwały Nr 326/XLVI/2010 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 457 KB
Uchwała Nr 326/XLVI/2010 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 575 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁY I WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzanych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

5. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy

7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

8. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

9. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

10. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

artykuł nr 4

PRAWO WYBORCZE