artykuł nr 1

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie części nr 1242 KB
Informacja z otwarcia ofert221 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia161 KB
Dodatek nr 11b - wzór /projekt umowy - dot. części nr 2 zamówienia359 KB
Dodatek nr 11a - wzór /projekt umowy - dot. części nr 1 zamówienia359 KB
Dodatek nr 10 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia234 KB
Dodatek nr 9 - identyfikator postępowania na miniPortalu144 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby101 KB
Dodatek nr 7 - druk wykazu sprzętu44 KB
Dodatek nr 6 - druk wykazu usług44 KB
Dodatek nr 5b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu ,o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby33 KB
Dodatek nr 5a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy35 KB
Dodatek nr 4 - druk oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia42 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby43 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Wykonawcy43 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby34 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy34 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego146 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia692 KB
Ogłoszenie o zamówieniu155 KB
Dostępne kategorie:
Plan zamówień publicznych