artykuł nr 1

Rozbudowa dróg gminnych: ul. Głównej, ul. ks. A. Morawca, ul. Wesołej, ul. Nadrzecznej, ul. Sosnowej, ul. Dębowej i ul. Brzozowej w miejscowości Borowa gm. Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania 110 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 195 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 227 KB
Informacja z otwarcia ofert 250 KB
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 107 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 102 KB
Załącznik nr 2 wzór/projekt umowy dodatek nr 10b do SWZ po modyfikacji 758 KB
Załącznik nr 1 - wzór/projekt umowy - dodatek nr 10a do SWZ po modyfikacji 755 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 484 KB
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 177 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 125 KB
Dodatek nr 39 - koncepcja przestrzenna 12 MB
Dodatek nr 38 - Przedmiar robót - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 100 KB
Dodatek nr 37 - Przedmiar robót UL. SOSNOWA ELEKTRYCZNY 152 KB
Dodatek nr 36 - Przedmiar robót ŁĄCZNIK UL. DĘBOWEJ I SOSNOWEJ ELEKTRYCZNY 142 KB
Dodatek nr 35 - Przedmiar robót UL. DĘBOWA ELEKTRYCZNY 152 KB
Dodatek nr 34 - Przedmiar robót UL. BRZOZOWA ELEKTRYCZNY 156 KB
Dodatek nr 33 - Przedmiar robót UL. BRZOZOWA - ODWODNIENIE 145 KB
Dodatek nr 32 - Przedmiar robót UL. SOSNOWA b. drogowa 221 KB
Dodatek nr 31 - Przedmiar robót ŁĄCZNIK UL. DĘBOWEJ I SOSNOWEJ b. drogowa 134 KB
Dodatek nr 30 - Przedmiar robót UL. DĘBOWA b. drogowa 157 KB
Dodatek nr 29 - Przedmiar robót UL. BRZOZOWA b. drogowa 130 KB
Dodatek nr 28 - Opinia geotechniczna MB
Dodatek nr 27 - Program funkcjonalno-użytkowy pn. ?Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna (fragment), Sosnowa, Dębowa (z łącznikiem) i Brzozowa w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z Suplementem 12 MB
Dodatek nr 26 - Przedmiar robót - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 99 KB
Dodatek nr 25 - Przedmiar robót UL. WESOŁA ELEKTRYCZNY 142 KB
Dodatek nr 24 - Przedmiar robót UL. KS. MORAWCA ELEKTRYCZNY 142 KB
Dodatek nr 23 - Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ) ELEKTRYCZNY 152 KB
Dodatek nr 22 - Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (PRZEZ LAS) ELEKTRYCZNY 152 KB
Dodatek nr 21 - Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ) ELEKTRYCZNY 142 KB
Dodatek nr 20 - Przedmiar robót UL. NADRZECZNA -ODWODNIENIE 142 KB
Dodatek nr 19 - Przedmiar robót UL. GŁÓWNA, WESOŁA oraz PLAC IM. KS. MORAWCA -ODWODNIENIE 152 KB
Dodatek nr 18 - Przedmiar robót UL. WESOŁA b. drogowa 170 KB
Dodatek nr 17 - Przedmiar robót UL. NADRZECZNA b. drogowa 172 KB
Dodatek nr 16 - Przedmiar robót UL. MORAWCA b. drogowa 157 KB
Dodatek nr 15 - Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (W ZABUDOWIE MIESZKALNEJ) b. drogowa 181 KB
Dodatek nr 14 - Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. PRZEZ LAS) b. drogowa 174 KB
Dodatek nr 13- Przedmiar robót UL. GŁÓWNA (ODC. POMIĘDZY DP 2027 S I UL. MALOWNICZĄ) b. drogowa 177 KB
Dodatek nr 12- Opinia geotechniczna MB
Dodatek nr 11- Program funkcjonalno-użytkowy "Rozbudowa dróg gminnych ulic Główna, ks. A. Morawca, Wesoła i Nadrzeczna w miejscowości Borowa, gm. Miedźno" wraz z Suplementem MB
Dodatek nr 10b - wzór /projekt umowy - dot. Części nr 2 zamówienia 799 KB
Dodatek nr 10a - wzór /projekt umowy - dot. Części nr 1 zamówienia 785 KB
Dodatek nr 9 - identyfikator postępowania na miniPortalu 124 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 99 KB
Dodatek nr 7 - druk oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy 42 KB
Dodatek nr 6 - druk wykazu robót 44 KB
Dodatek nr 5b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 42 KB
Dodatek nr 5a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy 44 KB
Dodatek nr 4 - druk oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 42 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 42 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Wykonawcy 43 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 44 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy 43 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego 137 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 777 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 184 KB
artykuł nr 2

Budowa kanałów technologicznych w zw. z rozbudową dróg w Miedźnie: w ul. Ogrodowej, ul. Polnej

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania 104 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 197 KB
Informacja z otwarcia ofert 189 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 124 KB
Dodatek nr 16- Przedmiar robót - dot. Części nr 2 zamówienia MB
Dodatek nr 15 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - dot. Części nr 2 zamówienia 989 KB
Dodatek nr 14- Projekt techniczny - dot. Części nr 2 zamówienia MB
Dodatek nr 13- Przedmiar robót - dot. Części nr 1 zamówienia MB
Dodatek nr 12 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - dot. Części nr 1 zamówienia 991 KB
Dodatek nr 11- Projekt techniczny - dot. Części nr 1 zamówienia MB
Dodatek nr 10b - wzór /projekt umowy - dot. Części nr 2 zamówienia 503 KB
Dodatek nr 10a - wzór /projekt umowy - dot. Części nr 1 zamówienia 513 KB
Dodatek nr 9 - identyfikator postępowania na miniPortalu 124 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 98 KB
Dodatek nr 7 - druk oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy 42 KB
Dodatek nr 6 - druk wykazu robót 44 KB
Dodatek nr 5b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu ,o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 43 KB
Dodatek nr 5a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy 44 KB
Dodatek nr 4 - druk oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, dostawy wykonają po-szczególni wykonawcy ? dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 43 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 43 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Wykonawcy 43 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postępowania- dot Podmiotu udostępniajacego swoje zasoby 44 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy 43 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego 128 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 693 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 173 KB
artykuł nr 3

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Miedźno

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 110 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 183 KB
Informacja z otwarcia ofert 180 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 68 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 179 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 121 KB
Dodatek nr 11- wzór/projekt umowy 359 KB
Dodatek nr 10 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 250 KB
Dodatek nr 9 - Identyfikator postępowania na miniPortalu 117 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 94 KB
Dodatek nr 7 - druk wykaz sprzętu 12 KB
Dodatek nr 6 - druk wykaz usług 45 KB
Dodatek nr 5- Oświadczenie Wykonawcy (art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp - grupa kapitałowa) 92 KB
Dodatek nr 4b- druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 43 KB
Dodatek nr 4a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy 44 KB
Dodatek nr 3 - druk oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 42 KB
Dodatek nr 2 - druk oświadczenia wstępnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 81 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego 160 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 721 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 165 KB
artykuł nr 4

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mokrej - zamówienie podobne

artykuł nr 5

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno sezon 2022

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku postępowania 99 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 129 KB
Informacja z otwarcia ofert 144 KB
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 136 KB
Dodatek nr 11b - wzór /projekt umowy dot. części nr 2 zamówienia 286 KB
Dodatek nr 11a - wzór /projekt umowy dot. części nr 1 zamówienia 282 KB
Dodatek nr 10- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 169 KB
Dodatek nr 9 - identyfikator postępowania na miniPortalu 124 KB
Dodatek nr 8 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 99 KB
Dodatek nr 7 - druk wykazu sprzętu 44 KB
Dodatek nr 6 - druk wykazu usług 44 KB
Dodatek nr 5b - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 42 KB
Dodatek nr 5a - druk oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - dot. Wykonawcy 44 KB
Dodatek nr 4 - druk oświadczenia, z którego wynika, które usługi, dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 42 KB
Dodatek nr 3b - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-dot. Podmiotu udostępniającego swoje zasoby 43 KB
Dodatek nr 3a - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- dot. Wykonawcy 43 KB
Dodatek nr 2b - druk oświadczenia dotyczącego podstaw wykluczenia z postepowania- dot Podmiotu udostępniajacego swoje zasoby 43 KB
Dodatek nr 2a - druk oświadczenia dotyczący podstaw wykluczenia z postępowania- dot. Wykonawcy 43 KB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego 150 KB
Specyfikacja Warunków Zamówienia 604 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 153 KB
Dostępne kategorie:
Plan zamówień publicznych